• Gratis verzending
  Geen verborgen kosten Bij alle producten is de standaardverzending gratis!
 • incl. basis bestandscontrole
  Voor de beste drukresultaten Je drukbestanden worden na het uploaden altijd gratis gecontroleerd op drukbaarheid! Je  krijgt onmiddellijk feedback als er optimalisaties nodig zijn.
 • Onafhankelijke kopersbescherming
  Gecontroleerd en gecertificeerd sinds 2017 Onze webshop wordt regelmatig door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en draagt sinds 2017 het keurmerk Trusted Shops.

  Jouw voordeel: alle bestellingen zijn tot €100 gratis beschermd.

  Bovendien kun je gebruikmaken van de uitgebreide kopersbescherming van Trusted Shops en aankopen tot €20.000 veiligstellen.
 • Op rekening kopen
  Eenvoudig per rekening betalen Bedrijven, overheden en verenigingen betalen bij ons gemakkelijk per rekening.
  • Geen kosten
  • Geen vertragingen
  • Geen omwegen
  Wij produceren onmiddellijk na ontvangst van je gegevens - je betaalt pas na ontvangst van je goederen.
 • Persoonlijk deskundig advies
  Vriendelijk en vakbekwaam Wij helpen je graag!
  • Productadvies
  • Ondersteuning bij de creatie van jouw drukbestanden
  • Ordermanagement
  Onze bekwame drukexperts staan je van ma t/m vr van 8.00 - 17.00 uur op 085 20 85 800 met raad en daad terzijde.
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SAXOPRINT GmbH

I. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen SAXOPRINT GmbH die zijn gesloten via www.saxoprint.nl (hierna SAXOPRINT), en haar opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en bedingen binden SAXOPRINT slechts voor zover deze door SAXOPRINT schriftelijk zijn overeengekomen.
II. Condities
 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, alle aangegeven prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Indien het buitenlandse fiscale identificatienummer (BTW-nummer) van de opdrachtgever ook na een bevestigingsaanvraag bij de Belastingdienst niet gevalideerd kan worden, dan wordt de opdracht ook bij een grensoverschrijdende levering met de verplichting tot afdracht van BTW afgerekend. Het risico van de niet-validatie van het buitenlandse BTW-nummer draagt de opdrachtgever, voor zover dit op omstandigheden berust die buiten de verantwoordelijkheid van SAXOPRINTvallen.
 3. Indien de opdrachtgever van een bestelling in een land van bestemming laat leveren, waarin de opdrachtgever omzetbelastingtechnisch niet geregistreerd is en als gevolg daarvan over geen geldig btw-nummer van het land van bestemming beschikt, zal SAXOPRINT de omzetbelasting van het land van bestemming op de rekening vermelden.
 4. Alle in door SAXOPRINT uitgegeven of gepubliceerde marketinginstrumenten gehanteerde prijzen, omschrijvingen en specificaties zijn onder het uitdrukkelijk voorbehoud van zet- en drukfouten. De prijs die aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht is de prijs die geldig is op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen een vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan overeengekomen. Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen worden verlangd in de uitvoering van de opdracht moeten deze door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de SAXOPRINT ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is elk risico met betrekking tot de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd die voor de verandering overeen is gekomen door SAXOPRINT wordt overschreden.
 7. SAXOPRINT behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren.
 8. Tussentijdse verkoop is voorbehouden.
III. Overeenkomst
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met SAXOPRINT eerst dan tot stand, nadat SAXOPRINT een opdracht schriftelijk heeft aanvaard middels een opdrachtbevestiging. Voordat de opdrachtbevestiging wordt verstuurd, wordt na ontvangst door SAXOPRINT van de niet-vrijblijvende opdracht van de opdrachtgever (geautomatiseerd) een vrijblijvend overzicht van de opdracht aan de opdrachtgever verstuurd. De opdrachtgever wordt daarna verzocht om de drukwerkgegevens op te sturen aan SAXOPRINT. De opdrachtbevestiging wordt pas door SAXOPRINT verstuurd na ontvangst van de drukwerkgegevens.
 2. Voor leveringen waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen offerte en/of overeenkomst is verzonden, wordt de factuur als overeenkomst beschouwd. In dat geval vangt de leveringstermijn, indien en voor zover van toepassing, aan op de factuurdatum.
 3. Bij de elektronische totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.
 4. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de elektronische postbus van opdrachtgever, komt dit voor risico van opdrachtgever. SAXOPRINT is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen.
 5. Een overeenkomst wordt door SAXOPRINT aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de opdrachtgever uitsluitend ter beoordeling van SAXOPRINT voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De opdrachtgever zal op verzoek van SAXOPRINT zijn kredietwaardigheid moeten aantonen.
 6. De opdrachtgever bevestigt dat de verzonden afdrukgegevens geen persoonsgegevens bevatten in de zin van art. 4 lid 1 van het AVG. Indien de klant tot de conclusie komt dat het sluiten van een orderverwerkingscontract volgens art. 28 lid 3 van het AVG noodzakelijk is, neemt de klant voorafgaand aan het afsluiten van het contract contact op met SAXOPRINT om een dergelijk contract te sluiten.
 7. SAXOPRINT is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen, dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 8. SAXOPRINT is bevoegd om -indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt- voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal SAXOPRINT hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.
 9. SAXOPRINT voert alle opdrachten uit aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte drukwerkgegevens. Deze drukwerkgegevens moeten volgens de specificaties van de handleiding voor drukwerkgegevens worden aangeleverd aan SAXOPRINT door de opdrachtgever. Bij afwijking van de specificaties zoals vermeld in de handleiding kan geen foutloze afdruk worden gegarandeerd.
 10. SAXOPRINT zal drukwerkgegevens die niet in de CMYK kleurmodus worden aangeleverd converteren in de CMYK kleurmodus. Bij aanlevering van de drukwerkgegevens in een andere dan de CMYK kleurmodus, verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk dat de convertering geheel en uitsluitend voor eigen risico van de opdrachtgever plaatsvindt.
 11. De opdrachtgever wordt erop geattendeerd, dat bij het vouwen van de brochures met meerdere paginas's een trappetjeseffect kan ontstaan (zogenaamde shingling), omdat de middelste pagina's door de binding naar buiten worden verdrongen. De buitenste pagina's moeten vanwege deze verspringing afgesneden resp. verkort worden, om een gelijklopende eindrand te bereiken. Door het afsnijden zijn de binnenpagina's dienovreenkomst smaller/korter. Om ervoor te zorgen dat drukobject die dicht bij de rand liggen, zoals paginanummers, lijnen en andere elementen, niet worden afgesnede of niet in het drukbereik liggen, houdt SAXOPRINT voor de overhandigde bestanden een minimale anamorfe (niet proportionele) schaalverandering aan, om visueel een optimaal drukresultaat voor de inhoud te verkrijgen. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, dat hij met de aanpassing van het drukbestand en de -inhoud door SAXOPRINT in het geval van schaalverandering en afsnijden akkoord gaat. Er wordt naar het uitsluiten van aansprakeijlkheid voor foutieve drukbestanden in de zin van bovenstaande regelingen in dit cijfer III verwezen.
 12. SAXOPRINT controleert daarnaast altijd op geautomatiseerde wijze of de drukwerkgegevens in het algemeen afgedrukt kunnen worden, de zogenaamde ‘Basiscontrole drukwerkgegevens’. SAXOPRINT controleert echter niet of de spelling, pagina-indeling enz. overeenkomt met de wensen van de klant. Voor die controle is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. De exacte omvang van de basiscontrole van de drukwerkgegevens kan op de website worden nagelezen.
 13. Tegen betaling levert SAXOPRINT haar zogenaamde ‘Professionele controle van drukwerkgegevens’, waarbij SAXOPRINT de kwaliteit van de drukwerkgegevens controleert met het oog op een optimaal drukresultaat. De exacte omvang van de professionele controle van de drukwerkgegevens kan op de website worden nagelezen.
 14. Wanneer drukwerkgegevens niet foutloos zijn, wordt dit door SAXOPRINT doorgegeven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is dan verplicht om óf (i) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, foutloze drukwerkgegevens aan te leveren óf (ii) mits mogelijk, de gegevens door SAXOPRINT maar voor kosten van de opdrachtnemer te laten bewerken zodat ze geschikt zijn voor afdrukken óf (iii) om voor het risico van de opdrachtgever de opdracht met de foutieve gegevens te drukken óf (iv) om de opdracht tegen de normale vergoeding te annuleren.
 15. In het geval van een opzegging van de overeenkomst wegens nalatige medewerking van de opdrachtgever (§ 643 BGB) door SAXOPRINT, in het bijzonder vanwege ontbrekende toezending van foutloze bestanden na basis- resp. profi-bestandscontrole en termijnvaststelling resp. ontbrekende drukvrijgave, is SAXOPRINT gerechtigd van de opdrachtgever alle tot de opzegging gemaakte kosten te vorderen, in het bijzonder voor de eventuele gekozen speciale service 'profi-bestandscontrole' alsook voor gewenste proeven. SAXOPRINT behoudt zich daarnaast het recht voor, daar bovenop een schadevergoeding van de opdrachtgever te eisen. Voor de opdrachtgever blijft het toegestaan om te bewijzen, dat in het concrete geval van SAXOPRINT uitgaven of schade niet of niet in deze omvang zijn ontstaan. Ook voor SAXOPRINT blijft het in individuele gevallen toegestaan om te bewijzen, dat een hogere schadeloosstelling gepast ist.
 16. De opdrachtgever is gerechtigd om een bestelling kosteloos te annuleren. Dit is tijdelijk mogelijk, zolang vanuit SAXOPRINT het productieproces nog niet is gestart (kosteloze annuerlingsperiode). De opdrachtgever kan voor informatie over de status van de bestelling en de mogelijkheid van de kosteloze annulering van de bestelling altijd in zijn account terecht. Daarnaast moet de opdrachtgever wel de ontstane kosten betalen voor de eventueel gekozen speciale service 'profi-bestandscontrole' alsook voor gewenste proeven.
 17. SAXOPRINT is gerechtigd van de opdrachtgever een terugbetaling te eisen, wanneer de opdrachtgever de bestelling na afloop van de kosteloze annuleringsperiode opzegt resp. annuleert. Vanaf het begin van productiestart (uiterlijk bij de status 'in bewerking') is het lopende productieproces onomkeerbaar, vandaar dat de verleende dienst van SAXOPRINT voor 97% van het orderbedrag moet worden vergoed, exclusief eventuele reeds geleverde diensten zoals 'profi-bestandscontrole' en/of proeven. Voor de opdrachtgever blijft het toegestaan om te bewijzen, dat in het concrete geval van SAXOPRINT uitgaven of schades niet of niet in deze omvang zijn onstaan. Ook voor SAXOPRINT blijft het in individuele gevallen toegestaan om te bewijzen, dat een hogere schadeloosstelling gepast ist.
 18. Artikel III.13 en III.14 gelden onverminderd het recht van SAXOPRINT op vergoeding van de door opdrachtgever veroorzaakte werkelijke schade.
 
IV. Zichttermijn/herroepingsrecht
 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 6:230g lid 1 onder c Burgerlijk Wetboek in samenhang met artikel 7:5 lid 1 Burgerlijk Wetboek, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken vanaf de momenten die worden genoemd in artikel 6:230o lid 1 Burgerlijk Wetboek. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht van ontbinding.
 2. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons

       SAXOPRINT GmbH
       Enderstraße 92c
       01277 Dresden
       Duitsland
       telefoon: 085 20 85 800, E-Mail: klantenservice@saxoprint.nl

  door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit, dat u de overeenkomst wenst te herroepen. Daarvoor kunt u het bijgevoegde voorbeeld van het herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.
 3. Gevolgen van de herroeping: Indien u de overeenkomst door middel van uw herroepingsrecht opzegt, zijn wij verplicht, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten omdat u voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk echter uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag terug te betalen, dat wij de mededeling dat u de overeenkomst annuleert, bij ons is binnengekomen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Bij deze wijze van terugbetaling zullen in geen geval bankkosten bij u in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer van u hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk welk tijdstip zich het eerste voordoet. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen aan SAXOPRINT GmbH, Enderstraße 92c, 01277 Dresden, Duitsland. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor terugzending van de goederen zjin voor uw rekening. U bent alleen verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies, indien dit waardeverlies het gevolg is van onnodige handelingen in verband met de controle van de gesteldheid, eigenschappen en werking van de goederen.
 4. Overeenkomstig artikel 6:230p onderdeel f onder 1 Burgerlijk Wetboek heeft de consument geen recht van ontbinding bij een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
V. Proefdruk, drukbestanden en controleplicht
 1. De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.
 2. SAXOPRINT is niet verantwoordelijk voor fouten in de voor afdrukken gegeven proef die niet door of namens de opdrachtgever verbeterd zijn. SAXOPRINT is niet verantwoordelijk voor overzetten van de inkt of smetten zo niet voldoende tijd voor drogen is gegeven.
 3. Wanneer de opdrachtgever het bindwerk voor eigen rekening elders doet verrichten is hij gehouden de oplage binnen 10 werkdagen na ontvangst van elke levering te onderzoeken en het eventueel ontbrekende onmiddellijk op te eisen. Voldoet de opdrachtgever niet aan deze termijn dan wordt de opdrachtgever geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 4. SAXOPRINT heeft als onderneming het standpunt om zich in elk opzicht neutraal op te stellen. Drukopdrachten met de optie sponsoring zijn daarom niet mogelijk voor politieke, religieuze/ wereldbeschouwelijke, racistische, mens-/geslachtsverachtende, geweld verheerlijkende of vergelijkbare beweegredenen. SAXOPRINT behoudt zich het recht voor om dergelijke drukopdrachten overeenkomstig om te zetten of conform II. 5. af te wijzen resp. op te zeggen.
VI. Leveringstermijn
 1. De door SAXOPRINT opgegeven leveringstermijn geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn kan voor de opdrachtgever nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever – nadat de overeengekomen leveringstermijn is verstreken – SAXOPRINT een redelijke termijn heeft gegeven van tenminste 14 dagen in geval van door de opdrachtgever gekochte goederen en van tenminste 60 dagen in geval van met de opdrachtgever overeengekomen projectleveringen om tot levering over te gaan en SAXOPRINT binnen die termijn niet geleverd heeft.
 3. Kan SAXOPRINT aan haar leveringsverplichting niet voldoen door een aan de opdrachtgever medegedeelde oorzaak van (tijdelijke) overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden behoudens met toestemming van SAXOPRINT.
VII. Levering
 1. De levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijfsgebouw/magazijn van SAXOPRINT verlaten, of het moment dat de goederen ter levering gereed liggen na mededeling daarvan aan de opdrachtgever.
 3. SAXOPRINT is gehouden aan de levering van de overeengekomen aantallen, met dien verstande, dat geringe afwijkingen (tot en met 10%), zowel positief als negatief, zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken.
 4. De goederen reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook wanneer het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
 5. De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van SAXOPRINT, dat deze goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan. Tevens is de opdrachtgever verplicht SAXOPRINT onverwijld van de eventuele gebreken in kennis te stellen.
 6. SAXOPRINT is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De opdrachtgever is dan verplicht te betalen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
 7. SAXOPRINT komt haar verplichtingen in het kader van de verpakkingswetgeving na, met name bij de gebruikte transportverpakkingen gaat het om in licentie vervaardigde producten. 
VIII. Zekerheidstelling en risico-overgang
 1. Indien is overeengekomen dat de levering aan huis plaatsvindt is SAXOPRINT gerechtigd de kosten van het vervoer aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. SAXOPRINT kan te allen tijde van de opdrachtgever verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van SAXOPRINT ter zake van eerder leveranties of ter zake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie of andere zekerheden worden gesteld. Indien SAXOPRINT de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet verkrijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien de opdrachtgever ook na sommatie niet voor betaling of zekerheid zorg draagt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden met behoud van haar recht op schadevergoeding.
 3. Het risico van de bestelde goederen gaat uiterlijk op het moment van levering van die goederen op de opdrachtgever over. Ook wanneer er in delen wordt geleverd gaat het risico van het geleverde deel op het hiervoor bedoelde moment over op de opdrachtgever. SAXOPRINT is gerechtigd de kosten verbonden aan verzekering van de geleverde goederen tegen diefstal, breuk, transport, brand alsook tegen andere verzekerbare risico’s aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. SAXOPRINT is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door haarzelf, derden of ander goederen, voor zover deze schade niet aan SAXOPRINT is te wijten.
IX. Betaling
 1. Betaling van de facturen van SAXOPRINT dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Enige recht tot opschorting van betaling van een opdrachtgever die geen consument is, is uitgesloten.
 2. Iedere met de opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn, zodat de opdrachtgever na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling van SAXOPRINT vereist is.
 3. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening van de SAXOPRINT zoals vermeld op de factuur, tenzij SAXOPRINT te kennen heeft gegeven een andere wijze van betaling te verlangen. Indien objectieve redenen dit rechtvaardigen, met name in geval van moeilijkheden bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, heeft SAXOPRINT het recht de goederen in te houden totdat SAXOPRINT de bevestiging heeft ontvangen dat het betalingsproces naar behoren is ingeleid.
 4. Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de hoofdsom van de vordering van SAXOPRINT verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten alsmede met de vertragingsrente. De buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever steeds verschuldigd in geval SAXOPRINT voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het openstaande bedrag aan hoofdsom, voor consumenten geldt echter onverkort de wettelijke incassoregeling van artikel 6:96 BW. De rente die de opdrachtgever aan SAXOPRINT is verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling is gelijk aan 12% per jaar, te berekenen vanaf het moment van verzuim tot de dag der algehele voldoening.
X. Kredietbeoordeling

SAXOPRINT controleert regelmatig bij het afsluiten van overeenkomsten en in bepaalde gevallen, waarbij er sprake is van een rechtmatig belang, ook bij klanten in het bestand de kredietwaardigheid. 
 
Wij behouden ons daarom het recht voor persoonlijke gegevens ter controle van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever aan hieronder genoemde zakelijke gegevens te verzenden, om informatie in te winnen over de kredietwaardigheidscontrole en te verwerken en afhankelijk van de uitkomst vooral de betalingsmethode 'rekening' mogelijk te maken.

     Verband der Vereine Creditreform e. V.
     Hammfelddamm 13
     41460 Neuss, Duitsland

     Creditreform Boniversum GmbH
     Hammfelddamm 13 
     41460 Neuss, Duitsland

Verdere opmerkingen vindt u ook hier https://www.saxoprint.nl/service/privacybeleid.

XI. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de door SAXOPRINT geleverde goederen gaat eerst op de opdrachtgever over zodra de gehele vordering van SAXOPRINT op de opdrachtgever ter zake van de levering van die goederen is voldaan.
 2. Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan mag de opdrachtgever deze goederen niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is SAXOPRINT bevoegd om de door SAXOPRINT geleverde goederen waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van SAXOPRINT op te vorderen. De opdrachtgever zal door SAXOPRINT voor de teruggenomen goederen worden gecrediteerd voor de waarde die SAXOPRINT aan die goederen toekent, verminderd met de kosten als gevolg van de terugneming. Dit crediteren staat los van enig recht van SAXOPRINT op vergoeding van geleden en/of te lijden schade.
XII. Reclames
 1. De controle van de hoeveelheid en/of beschadigingen van de geleverde goederen dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af)levering van de goederen door of vanwege de opdrachtgever kunnen worden/zijn geconstateerd, dient opdrachtgever bij ontvangst voor kennisgeving aan SAXOPRINT op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 2. SAXOPRINT is slechts aansprakelijk voor vervanging van de goederen of gedeelten daarvan waaronder conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel door de opdrachtgever is gereclameerd. SAXOPRINT is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade ten gevolge van gebreken in hoedanigheid, maat en staat van het opgeleverde goed.
 3. De opdrachtgever dient SAXOPRINT in de gelegenheid te stellen de goederen in de staat waarin deze zijn afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.
 4. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na verzenddatum van de facturen bij SAXOPRINT te worden ingediend.
 5. De opdrachtgever kan geen enkel beroep doen op enige compensatie.
 6. Geringe afwijkingen bij afdrukken kunnen geen reden zijn voor afkeuring.
XIII. Aansprakelijkheid
 1. SAXOPRINT is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, tenzij dit artikel anders bepaalt.
 2. SAXOPRINT is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever - waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving - ontstaan door een aan SAXOPRINT toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten door SAXOPRINT.
 3. Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zijn niet aan SAXOPRINT toerekenbaar.
 4. SAXOPRINT sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd onder lid 2 van dit artikel uit.
 5. Schade dient binnen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan SAXOPRINT te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van SAXOPRINT is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van consumenten geldt dit niet indien de opdrachtgever aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.
 6. SAXOPRINT is niet aansprakelijk voor enige uit de convertering van de drukwerkgegevens naar de CMYK kleurmodus voortvloeiende (kleur-) afwijkingen of voor enige andere fouten in het drukresultaat als gevolg van fouten in de drukwerkgegevens. Eventuele meerkosten als gevolg van het voorgaande zijn altijd voor de opdrachtgever. Er kan geen bepaalde looprichting van het papier worden gegarandeerd. Afhankelijk van het productieproces en gebruikte machines kunnen geringe snij- en kleurtoleranties ontstaan, die geen reden tot reclamaties kunnen zijn. Materiële veranderingen als gevolg van leeftijd of omgevingsinvloeden vormen geen gebrek.
XIV. Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van SAXOPRINT tot vooruitbetaling, zekerheidsstelling, in enige verplichting jegens SAXOPRINT nalatig is, of indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, diens bedrijf verkoopt dan wel liquideert, of indien beslag wordt gelegd op één of meer van diens goederen, kan SAXOPRINT haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is. Het voorgaande, onverminderd het recht van SAXOPRINT op schadevergoeding door de opdrachtgever.
 
XV. Opslag
Indien een product dat gereed is niet onmiddellijk naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is SAXOPRINT gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen, als had de levering plaatsgevonden.
 
XVI. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van de wil van SAXOPRINT onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds (te) voorzien- die nakoming van de overeenkomst verhindert of bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, calamiteiten, staking of uitsluiting, opslagen transportmoeilijkheden, verhindering door overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij SAXOPRINT of bij de derden-leveranciers van SAXOPRINT, alsmede wanprestatie door de derden-leveranciers, waardoor SAXOPRINT haar verplichtingen niet (meer) na kan komen.
 2. Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de voorwaarde dat SAXOPRINT ingeval van overmacht de levering zal hervatten zodra de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, óf te harer keuze en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren, zonder dat SAXOPRINT tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en met behoud door SAXOPRINT van het recht tot betaling van het reeds geleverde.
 3. Indien enig door de opdrachtgever bij SAXOPRINT besteld goed of enig door de opdrachtgever aan SAXOPRINT opgedragen en geheel of ten dele uitgevoerd werk door overmacht geheel of ten dele wordt beschadigd of teniet gaat, is de opdrachtgever gehouden aan SAXOPRINT een deel van de overeengekomen prijs te betalen, dat evenredig is aan de waarde die het bestelde goed of het uitgevoerde werk had op het moment waarop de overmacht ontstond.
XVII. Persoons- en verkeersgegevens
 1. SAXOPRINT heeft de verwerking van persoonsgegevens, verkeersgegevens en locatiegegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. SAXOPRINT verwerkt deze gegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals nader omschreven in de meest recente versie het “Privacystatement” op de website www.saxoprint.nl.
 2. SAXOPRINT verwerkt persoonsgegevens, waaronder verkeersgegevens, voor de volgende doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, betalingen voor interconnectie en bijzondere toegang, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting. Persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SAXOPRINT of de levering van diensten met toegevoegde waarde.
 3. SAXOPRINT mag persoonsgegevens en verkeersgegevens van opdrachtgever en diens bestuurders verstrekken aan derden met als doel een beoordeling van kredietwaardigheid te maken.
 4. In het kader van de incasso van vorderingen op opdrachtgever is SAXOPRINT gerechtigd een derde in te schakelen. Bij inschakeling van deze derde, dan wel de overdracht van de vordering van SAXOPRINT op opdrachtgever, is SAXOPRINT gerechtigd de haar bekende gegevens van opdrachtgever aan de derde te verstrekken.
 5. Opdrachtgever kan bezwaren tegen verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan klantenservice@saxoprint.nl.
XVIII. Wijziging van de voorwaarden
 1. SAXOPRINT is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangekondigde tijdstip in werking en deze wijzigingen zijn niet van toepassing op het reeds afgesloten overeenkomsten.
 2. SAXOPRINT zal de gewijzigde voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een nieuwe overeenkomst ter hand stellen aan de wederpartij. Hiermee komen de eerdere voorwaarden te vervallen.
XIX. Industriële-eigendomsrechten / auteursrechten
 1. De opdrachtgever garandeert SAXOPRINT om geen orders te plaatsen die tegen de vigerende Nederlandse wet of tegen ethische basisnormen en waarden indruisen. Met name mogen de af te drukken gegevens:
  • rechten van derden (bijv. persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, overige eigendomsrechten) niet schenden;
  • niet als pornografisch, in strijd met de goede zeden, beledigend of op welke andere wijze dan ook als aanstootgevend worden beschouwd, zie hiertoe ook paragraaf II. 2;
  • geen anti-grondwettelijke, opruiende of extremistische doeleinden nastreven.
 2. De opdrachtgever is voor de volle omvang en alleen aansprakelijk, indien er door het uitvoeren van zijn opdracht rechten van derden worden geschonden. Hij zal SAXOPRINT jegens alle aanspraken van derden, strafmaatregelen, boetes, alsmede gemaakte kosten vrijwaren.
XX. Informatieplicht inzake batterijverordening
 1. Batterijen en accu’s behoren niet tot het huisvuil. Indien u uw gebruikte batterijen en accu’s eventueel bij ons in wilt leveren, stuurt u deze dan voldoende gefrankeerd op naar ons adres. Als verbruiker bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu’s op daarvoor geschikte locaties en innamepunten in te leveren.
 2. Schadelijk-stoffenbehoudende batterijen en accu’s zijn voorzien van tekens, bestaande uit een doorgekruiste afvalbak alsmede een chemisch symbool (Cd, Hg of Pb) voor de classificatie van de schadelijke stoffen welke zich in deze zwaarmetalen bevinden:
"Cd" staat voor cadmium.
"Hg" staat voor kwik.
"Pb" staat voor lood.
 
XXI. Informatie over verkoop van levensmiddelen
Levensmiddelen zijn onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke voorschriften en regels en stelt SAXOPRINT vrij van alle aanspraken met betrekking tot mogelijke rechtsschendingen.
 
XXII. Slotbepalingen
 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij elk geschil tussen opdrachtgever en SAXOPRINT zal worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht tenzij voor consumenten een andere rechtbank bevoegd is. SAXOPRINT blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
XXIII. Consumentenarbitrage (§ 36 duitse geschillenregeling)
SAXOPRINT is niet bereid noch verplicht, om aan een schikkingsproces voor een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.

Versie: December 2020

U kunt deze AGV op ieder moment inzien op www.saxoprint.nl, als PDF-bestand opslaan en het bestand op ieder moment online bekijken of afdrukken.

PDF-versie van de AGV van SAXOPRINT downloaden

Controle van uw basisgegevens
Het door u opgegeven BTW-nummer is helaas onjuist. Controleer en corrigeer alstublieft uw basisgegevens, omdat anders een afrekening zonder BTW niet mogelijk is.